You are at
Homam and Vishnusahasranama parayanam 2014

Homams performed during 2014

6thDecember, 2014Srilakshmi Narasimha Homam
6thNovember, 2014Dakshinamurthy Homam
8thOctober, 2014Sudarasana Homam
9thSeptember, 2014Kumaraswami Homam
10thAugust, 2014Navagraha Homam
12th July, 2014Sudarsana Homam
13thJune, 2014Durga Homam
14th May, 2014Sudarsana Homam
15th April, 2014Durga Homam
16th March, 2014Sri Lakshmi Narasimha Homam
14th February, 2014Durga Homam
16th January, 2014Hayagreeva Homam