You are at
Homam and Vishnusahasranama parayanam 2015

Homams performed during 2015

25thDecember, 2015Sri Sukta Homam
25thNovember, 2015Vidapradatha Gopala Homam
27thOctober, 2015Durga Homam
28thSeptember, 2015Mrutyunjaya Homam
29thAugust, 2015Sudrasana Homam
31stJuly, 2015Mahalakshmi Homam
2ndJuly, 2015Dakshinamurthy Homam
2thJune, 2015Durga Homam
4thMay, 2015Mrutyunjaya Homam
4thApril, 2015Sudrasana Homam
5thMarch, 2015Haigreeva Homam
3rdFebruary, 2015Sri Durga Homam
5thJanuary, 2015Nataraja Homam