You are at
Homam and Vishnusahasranama parayanam 2016

Homams performed during 2016

13th December, 2016Sri Subramanya Swamy Homam
14th November, 2016Mrutyunjaya Homam
16th October, 2016Sri Lakshmi Narasimha Homam
16th September, 2016Sri Sukta Homam
18th August, 2016Dakshinamurthy Homam
19th July, 2016Sri Subramanya Swamy Homam
20th June, 2016Maha Mrutyunjaya Homam
21st May, 2016Sri Lakshmi Narasimha Homam
22nd April, 2016Sri Sukta Homam
23rd March, 2016Vidya Gopala Homam
22nd February, 2016Mrutyunjaya Homam
24th January, 2016Navagraha Gopala Homam