You are at
Homam and Vishnusahasranama parayanam 2018

Homams performed during 2018

1st December, 2018Dakshinamurthy Homam
24th November, 2018Mrutyunjaya Homam
24th October, 2018Vidya Gopala Homam
24th September, 2018Mrutyunjaya Homam
26th August, 2018Hayagreeva Homam
27th July, 2018Durga Homam
28th June, 2018Hayagreeva Swamy Homam
29th May, 2018Subramanya Swamy Homam
30th April, 2018Maha Mrutyunjaya Homam
31st March, 2018Sri Lakshmi Narasimha Homam
1st March, 2018Dakshinamurthy Homam
1st February, 2018Sri Hayagreeva Homam
2nd January, 2018Sri Subramanya Swamy Homam