You are at
Homam and Vishnusahasranama parayanam 2019

Homams performed during 2019

12th December, 2019Hayagreeva Homam
12th November, 2019Subramananyeswara Homam
13th October, 2019Navagraha Homam
14th September, 2019Sri Lakshmi Narasimha Homam
15th August, 2019Sri Hayagreeva Homam
16th July, 2019Sri Subramananyeswara Swamy Homam
17th June, 2019Sri Rudra Homam
18th May, 2019Sri Lakshmi Narasimha Homam
19th April, 2019Mahalakshmi Homam
21st March, 2019Hayagreeva Homam
19th February, 2019Durga Homam
21st January, 2019Maha Mrutyunjaya Homam