You are at
Homam and Vishnusahasranama parayanam 2021

Homams performed during 2021

18nd December, 2021Dattatreya Homam
19th November, 2021Subramanyaswamy Homam
20nd October, 2021Lakshminarayana Homam
20th September, 2021Maharudhra Homam
22nd August, 2021Hayagreeva Homam
24th July, 2021Saraswathi Homam
24th June, 2021Dakshinamurthy Homam
26th May, 2021Sudarsana Homam
27th April, 2021Lakshminarasimha Homam
28th March, 2021Lakshminarayana Homam
27th February, 2021Avahanthi Homam
28th January, 2021Dakshinamurthy Homam